ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл.7, ал.2, т.1a, чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ВИ КАНЯ на 06.12.2016 г. от 18:30 ч. на среща с родителите при следния дневен ред:

1.      Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.

2.      Избор на 2 /двама/ представители от клас, които да участват в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет на ОУ „Антон Симеонович Макаренко“ с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас.

 

С уважение,

Ереджеб Ереджеб

Директор

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл.7, ал.2, т.2, чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата КАНЯ излъчените представители на родителите по класове относно създаването на Обществен съвет към ОУ „Антон Симеонович Макаренко“ с. Речица на 15.12.2016 г. от 18:30 ч. в сградата на училището на събрание на родителите при следния дневен ред:

1.      Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.       Избор на членове на обществения съвет на ОУ „Антон Симеонович Макаренко“ с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас.

3.      Избор на резервни членове на обществения съвет на ОУ „Антон Симеонович Макаренко“ с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас.

4.      Попълване на декларация от избраните членове на Обществения съвет на училището, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.

5.      Избор на председател на обществения съвет.

 

С уважение,

Ереджеб Ереджеб

Директор